Polityka prywatności

Informacja podstawowa dotyczące przetwarzania danych osobowych Klientów

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest:

Barbara Porębska – Marek
NIP: 8732644296
Regon 851719650
ul. Tadeusza Kościuszki 36D, 32-020 Wieliczka
tel. 690 002 272
e-mail: przeciwwaga@przeciwwaga.pl
Celem przetwarzania Twoich danych jest zawarcie i wykonanie umowy dotyczącej świadczenia usług – udzielania porad dietetycznych i wspomagających w tym sprzedaży suplementów diety, a także wykorzystanie Twoich danych w celach marketingowych.

2. Podstawami prawnymi przetwarzania są:

1. Konieczność korzystania z Twoich danych w celu zawarcia i wykonania umowy,
2. Twoja zgoda na wykorzystanie danych osobowych w celach marketingowych, jeżeli została odrębnie nam udzielona;
3. Nasz uzasadniony interes wprzetwarzaniu Twoich danych, przykładowo w celu marketingu bezpośredniego naszych usług lub w celu zabezpieczenia lub dochodzenia roszczeń związanych z zawartą z Tobą umową;

3. Twoje dane mogę przekazać następującym odbiorcom danych:

1. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim.
2. Nie przekazuję Twoich danych osobowych odbiorcom poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

4. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych:

1. Prawo dostępu do Twoich danych osobowych;
2. Prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych, jeżeli ich przetwarzanie opiera się na udzielonej zgodzie;
3. Prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;
4. Inne prawa określone w informacji szczegółowej

5. Szczegółowa informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

5.1 Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Barbara Porębska – Marek NIP: 8732644296, Regon 851719650
Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:
– listownie na adres: ul. Tadeusza Kościuszki 36D, 32-020 Wieliczka
– przez e-mail: przeciwwaga@przeciwwaga.pl
– telefonicznie: 690 002 272

5.2 Inspektor ochrony danych

Jako podmiot przetwarzający dane na niewielką skalę, nie mamy obowiązku wyznaczać inspektora ochrony danych.

5.3 Cele przetwarzania

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby:
1. Wykonać umowę o udzielanie porad dietetycznych, w tym do przygotowania planu dietetycznego;
2. Zawrzeć i wykonać umowę sprzedaży suplementów diety;
3. Przedstawić Ci ofertę naszych usług i produktów;
4. Przedstawić Ci ofertę usług i produktów innych firm, jeżeli uzyskaliśmy od Ciebie odrębną zgodę na wykorzystanie Twoich danych do celów marketingowych.

5.4 Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:

1. Niezbędność przetwarzania do celów zawarcia i wykonania umowy – zwłaszcza w zakresie następujących danych: imię i nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej, nr telefonu, data urodzenia, informacja o stanie zdrowia, danych biometrycznych, danych o charakterze fizjologicznym – w zakresie niezbędnym do wykonania umowy;
2. Nasz uzasadniony interes – w zakresie marketingu bezpośredniego oraz zabezpieczenia lub dochodzenia roszczeń mogących wyniknąć z zawartej umowy;
Twoja zgoda, jeżeli otrzymaliśmy ją dodatkowo, na cele przykładowo marketingu produktów i usług innych firm.

5.5 Okres przechowywania danych osobowych

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe do momentu zakończenia wykonywania umowy i do chwili przedawnienia roszczeń wynikających z umowy.

Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy przechowujemy przez okres negocjowania umowy oraz do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym ostatni raz się z nami kontaktowałeś/aś w sprawie jej zawarcia.

5.6 Podstawa podania danych osobowych

Podanie przez Ciebie Twoich danych osobowych jest dobrowolne, nie wynika
z obowiązku ustawowego. Jest jednakże konieczne celem zawarcia i wykonania umowy zawieranej z nami.

Jeżeli nie podasz Twoich danych osobowych, w tym wymaganych danych na temat zdrowia, zawarcie i wykonanie umowy będzie utrudnione, lub nawet niemożliwe.

5.7 Odbiorcy danych

Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe:

Współpracującym z nami specjalistom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, o ile będzie to potrzebne dla właściwego wykonania przez nas umowy zawartej z Tobą, w tym: dostawcom usług informatycznych, podmiotom prowadzącym naszą księgowość.

Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

5.8 Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
1. prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
2. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
3. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych, jeżeli dane te nie są już niezbędne do wykonania umowy, w sytuacji, kiedy nie istnieje nasz uzasadniony interes do ich dalszego przetwarzania (przykładowo w celu dochodzenia roszczeń);
4. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych – na przykład w przypadku dostrzeżenia, że dane są nieprawdziwe, istnieje możliwość ograniczenia przetwarzania tych danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych;
5. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych, jeżeli przetwarzamy Twoje dane na podstawie udzielonej zgody (przykładowo w celach marketingu produktów i usług innych firm);
6. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją szczególną sytuację – wyłącznie w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (sprzeciw ze względu na szczególną sytuację) albo wobec prowadzenia przez nas marketingu bezpośredniego (sprzeciw wobec marketingu);
7. prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego (w przypadku podania mi Twoich danych on-line). Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko, jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Ci tylko co do tych danych, które przetwarzam na podstawie umowy z Tobą lub na podstawie Twojej zgody.

5.9 Prawo wycofania zgody

W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody – masz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego miało miejsce na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. Zgodę możesz wycofać poprzez wysłanie mi oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny lub nasz adres mailowy.
Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami.

6. Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.