REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DIETETYCZNYCH I WSPOMAGAJĄCYCH ORAZ SERWISU WWW.PRZECIWWAGA.PL

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług dietetycznych i wspomagających przez Barbarę Porębską – Marek oraz zasady funkcjonowania i korzystania z serwisu www.przeciwwaga.pl, którego właścicielem jest Barbara Porębska – Marek.
 2. Warunkiem skorzystania z usług oferowanych przez Barbarę Porębską – Marek oraz serwis www.przeciwwaga.pl jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja wszystkich jego punktów.
 3. Korzystanie z serwisu www.przeciwwaga.pl oraz usług dietetycznych i wspomagających Barbary Porębskiej – Marek oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.
 4. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz informacje o prawach przysługujących osobom, które korzystają z serwisu przeciwwaga.pl oraz usług oferowanych przez Barbarę Porębską – Marek zawarte są w dokumentach dostępnych w zakładce: Polityka prywatności.
 5. Pobieranie dokumentów udostępnionych przez serwis www.przeciwwaga.pl, ich drukowanie /w całości lub w części/ na użytek własny jest dozwolone pod warunkiem nienaruszania praw autorskich. Kopiowanie czy rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób, jak też modyfikowanie czy wykorzystywanie jakiejkolwiek części serwisu w celach innych niż na użytek własny Klienta przy nienaruszaniu praw autorskich jest dopuszczalne wyłącznie pod warunkiem uzyskania uprzedniej pisemnej zgody właściciela serwisu.

§ 2

Definicje

Regulamin – niniejszy zbiór zasad funkcjonowania oraz korzystania z serwisu www.przeciwwaga.pl, a także usług dietetycznych i wspomagających świadczonych w sposób bezpośredni przez Barbarę Porębską – Marek, udostępniony na stronie www.przeciwwaga.pl oraz w siedzibie Usługodawcy w Wieliczce ul. Tadeusza Kościuszki 36D.

Klient – osoba korzystająca z serwisu www.przeciwwaga.pl i/lub z usług dietetycznych i wspomagających świadczonych przez Barbarę Porębską – Marek. Klientem może być osoba dorosła – po ukończeniu 18 roku życia, a także osoby młodsze – po ukończeniu 16 roku życia pod warunkiem pisemnej zgody jej rodziców / opiekunów prawnych.

Usługodawca – działalność gospodarcza prowadzona przez Barbarę Porębską – Marek, z siedzibą w Wieliczce ul. Tadeusza Kościuszki 36D, NIP: 8732644296, Regon 851719650 świadczona również za pośrednictwem serwisu www.przeciwwaga.pl.

Cennik – zawiera informacje o cenach za usługi dietetyczne i wspomagające świadczone przez Barbarę Porębską – Marek również za pośrednictwem serwisu www.przeciwwaga.pl – jest dostępny na stronie internetowej www.przeciwwaga.pl oraz w siedzibie Usługodawcy w Wieliczce ul. Tadeusza Kościuszki 36D.

§ 3

Zakres świadczonych usług

 1. Usługi dietetyczne i wspomagające świadczone za pośrednictwem serwisu www.przeciwwaga.pl oraz Barbarę Porębską-Marek polegają na udzielaniu porad dietetycznych – zaleceń żywieniowych z możliwością opracowania przez Usługodawcę na życzenie Klienta szczegółowego jadłospisu, listy zakupów, pomocy w zaopatrzeniu w suplementy – a także wsparciu motywacyjnym, przy wykorzystaniu posiadanej wiedzy i doświadczenia z zakresu dermokosmetyki i aktywności ruchowej.
 2. Wszystkie wskazówki i jadłospisy są opracowywane indywidualnie w oparciu o indywidualne właściwości, warunki i potrzeby Klienta – stąd zabronione jest jakiekolwiek ich kopiowanie czy udostępnianie –innym osobom.

§ 4

Obowiązki Klienta

 1. Warunkiem zamówienia usług dietetycznych i wspomagające za pośrednictwem serwisu www.przeciwwaga.pl bądź bezpośrednio u Barbary Porębskiej-Marek jest uprzednie wypełnienie przez Klienta formularza (ankiety) o charakterze wywiadu zdrowotno-żywieniowego – otrzymywanego drogą mailową po zakupie usługi na stronie www.przeciwwaga.pl oraz dostępnego w siedzibie firmy ul. Tadeusza Kościuszki 36D, 32-020 Wieliczka, a także – w razie potrzeby – udzielenie odpowiedzi również na dodatkowe otrzymane zwrotnie pytania.
 2. Klient jest obowiązany wypełnić w/w formularz (ankietę) i udzielić niezbędnych Usługodawcy wyjaśnień na temat swego stanu zdrowia, o których mowa w pkt 1 powyżej w sposób rzetelny i zgodny z prawdą.

Podanie niepełnych / nieprawdziwych danych przez Klienta może stanowić podstawę do odmowy /przerwania świadczenia usług na rzecz Klienta – bez zwrotu ceny przez niego wpłaconej.

 1. Usługi dietetyczne i wspomagające świadczone są przez Usługodawcę odpłatnie. Klient jest obowiązany dokonać płatności za wybrane usługi zgodnie z Cennikiem.

Dokonanie płatności za wybrane usługi jest możliwie wpłatą/przelewem na rachunek bankowy Usługodawcy numer: 53 1140 2004 0000 3802 7758 2171 lub poprzez bramkę płatniczą Przelewy24. Zapłata uważana jest za dokonaną z chwilą zaksięgowania środków na rachunku Usługodawcy.
Zapłata pełnej kwoty zgodnie z Cennikiem, przy spełnieniu obowiązku informacyjnego, o którym mowa w pkt 1 nin. paragrafu – oznacza złożenie zamówienia na wybrane usługi dietetyczne i wspomagające z zakresu usług Usługodawcy.

§ 5

Obowiązki Usługodawcy

 1. Po złożenia zamówienia – przy spełnieniu powyższych obowiązków przez Klienta – Usługodawca przystąpi do realizacji usługi w umówionym terminie, zazwyczaj jest to 5 dni roboczych od momentu potwierdzenia otrzymania płatności.

W przypadku usługi wymagającej dłuższej współpracy – Usługodawca przez czas trwania usługi pozostaje w kontakcie z Klientem w umówionym zakresie – nie rzadziej niż raz w tygodniu, i umówionej formie /mailowo, smsowo, telefonicznie, osobiście/, udzielając dodatkowych wskazówek, wsparcia, ewentualnie korekt /np. jadłospisu/ – stosownie do potrzeb.

 1. Usługodawca zobowiązuje się do realizacji usługi przy wykorzystaniu informacji przekazanych przez Klienta w formularzu (ankiecie), o którym mowa w § 4 ust. 1 i 2.

§ 6

Charakter usług

Zarówno usługi dietetyczne i wspomagające świadczone przez Barbarę Porębską-Marek, jak i usługi i informacje dostępne za pośrednictwem serwisu www.przeciwwaga.pl nie stanowią porad lekarskich ani nie mają na celu ich zastąpienia, w tym zwłaszcza nie są równoznaczne z zaleceniami leczenia jakichkolwiek schorzeń. Usługi te stanowią formę opinii i analiz odnoszących się do informacji i wiedzy naukowej z zakresu wpływu procesów żywienia na organizm ludzki, podpartych zdobytym wykształceniem, zweryfikowanych drogą własnych doświadczeń Barbary Porębskiej-Marek.

Świadczenie usług dietetycznych i wspomagających przez Barbarę Porębską-Marek, oraz za pośrednictwem serwisu www.przeciwwaga.pl jest nastawione na poszerzanie świadomości społecznej w zakresie związku pomiędzy trybem życia /zachowaniami żywieniowymi/ a komfortem życia – w oparciu o swoje przeżycia i doświadczenia Barbary Porębską-Marek, zwracając uwagę na właściwość i zasadność samodzielnego podejmowania decyzji dotyczących własnego stanu zdrowia, w oparciu o zasób informacji pozyskany wskutek własnych poszukiwań przy uwzględnieniu stanowisk i poglądów przedstawicieli szeroko pojętej służby zdrowia.

§ 7

Zasady dotyczące świadczonych usług

 1. Specyfiką usług dietetycznych i wspomagających świadczonych przez Barbarę Porębską-Marek, w tym za pośrednictwem serwisu www.przeciwwaga.pl jest ich indywidualny charakter wiążący się z wielością czynników mających wpływ na oddziaływanie diety i zaleceń, co oznacza brak uzasadnienia dla oczekiwania identycznych rezultatów wykorzystania tych samych informacji pozyskanych w drodze usług dietetycznych i wspomagających świadczonych przez Barbarę Porębską – Marek, w tym za pośrednictwem serwisu www.przeciwwaga.pl.
 2. W świetle powyższego, pod warunkiem zachowania zasad dobrej praktyki zawodowej i sztuki dietetycznej, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieuzyskanie przez Klienta oczekiwanych rezultatów terapeutycznych. W takim przypadku w razie reklamacji Usługodawca rozważy zaproponowanie środków zaradczych, mających na celu zbliżenie Klienta do oczekiwanych rezultatów.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zmiany w stanie zdrowia Klienta powstałe z winy Klienta wskutek niestosowania się lub niewłaściwego stosowania się przez niego do zaleceń lub stosowania zaleceń przez osoby postronne, a także powstałe wskutek siły wyższej, bądź zatajenia informacji istotnych z punktu widzenia przedmiotu usług świadczonych przez Barbarę Porębską – Marek w tym za pośrednictwem serwisu www.przeciwwaga.pl dotyczących stanu zdrowia i przeciwwskazań.

§ 8

Postanowienia dodatkowe

 1. Istnieje możliwość odwołania umówionego terminu konsultacji osobistych lub jego zmiany na inny termin obustronnie (dla Klienta i Usługodawcy) dogodny – pod warunkiem zgłoszenia Usługodawcy zapotrzebowania w tym zakresie przez Klienta z co najmniej 12-godzinnym wyprzedzeniem w stosunku do umówionego terminu spotkania. W razie zgłoszenia przez Klienta chęci odwołania / zmiany terminu spotkania – z naruszeniem w/w 12-godzinnego okresu wyprzedzenia – Klient wyraża zgodę na zmianę formy zamówionej usługi ze spotkania – na otrzymanie zaleceń drogą mailową.
 2. Rezygnacja z usługi wymagającej dłuższej współpracy w trakcie okresu na jaki została zamówiona – zwalnia Usługodawcę z obowiązku jej świadczenia bez obowiązku rozliczenia zwrotnego zapłaconej ceny.

§ 9

Postanowienia końcowe

 1. Wszystkie ceny wskazane w Cenniku są cenami brutto. Cennik obowiązuje od dnia 01.05.2018 do odwołania.
 2. Zastrzega się możliwość zmiany Regulaminu oraz Cennika w każdym czasie. Zmiana taka następować będzie poprzez umieszczenie na stronie www.przeciwwaga.pl stosownych modyfikacji. Korzystanie z serwisu www.przeciwwaga.pl oraz usług dietetycznych i wspomagających Barbary Porębskiej – Marek po wprowadzeniu zmian – oznacza ich akceptację.